OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve iş güvenliği standardıdır. İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.OHSAS 18001 kurma kararını veren bir kuruluşun ilk atacağı adımın mevcut durumunun analizi olmasında yarar vardır. Böylelikle kuruluş, OHSAS 18001 gereklerini karşılama konusundaki durumunu görebilecek, yatırım planına alması gereken konular varsa bu konuları önceden planına dahil edebilecektir.  

Bu çalışma dört ana konu üzerine yoğunlaşmaktadır.

 • Yasal ve diğer gereklerin tanımlanması
 • Kuruluşun, kendisini ilgilendiren yasal ve diğer gereklere uyma derecesinin değerlendirilmesi
 • Kuruluşun proseslerinden kaynaklanan risklerinin ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Uygulanmakta olan çalışmaların ve kontrollerin sağlık, güvenlik yönetimi kapsamında değerlendirilmesidir.

Sistemin Avantajları  

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir iskelet yapı sağlaması
 •  Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
 • Kurum içinde yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İlgili iş yasaları ve kanunlara uymanızı sağlaması
 •  İşletmenizde sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerlerinin tespit edilmesi
 • İş kazalarını azaltması, güvenli iş ortamı sağlaması
 •  Acil durumlar için planlar ve prosedürlerin oluşması
 • Sürekli gelişmeyi sağlaması
 •  Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması
 • Daha iyi çalışma ortamı sağlaması
 • Verimliliği artırması

Danışmanlık Süreci  

 • Mevcut durumun belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için risk analizlerinin yapılması
 • İSİG Yönetim Programlarının Hazırlanması
 • Prosedürlerin ve İSİG El Kitabının hazırlanması
 • İç Tetkiklerin yapılması
 • Olası uygunsuzlukların giderilmesi
 • Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının yapılması
 • Belgelendirme başvurusu