ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Başladı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Başladı

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le
2016 Yılı Teknik Destek Programı

2016 Yılı Teknik Destek Programı

2016 yılı Teknik Destek Programı 7 Mart 2016 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Projelere ilişkin
Engelsiz Bir Girişimcilik İçin…

Engelsiz Bir Girişimcilik İçin…

İŞKUR, Engelli İstihdamı İçin Projelerinizi Bekliyor.Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verilecektir. SON BAŞVURU
KOBİGEL İle 300 Milyon Liralık Destek…

KOBİGEL İle 300 Milyon Liralık Destek…

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi İçin, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkıyor. Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin